formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: F.H.U. FORMA MAREK KOZŁOWSKI, ul. Lutosławskiego 4/8, 22-100 Chełm

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

......................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ...................................

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów).......................................

- Adres konsumenta(-ów)....................................................

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)...................................................

- Data...........................................

-zwrotu proszę dokonać na konto    _ _    _ _ _ _     _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _   _ _ _ _    _ _ _ _

(*) Niepotrzebne skreślić.